Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 155
TÝDEN: 1162
CELKEM: 553353

Návštěvnost od 12.8.2013.

Obsah

SBÍRKY A MOBILIÁŘ

Vzdor tomu, že zámek v současné době postrádá - mimo několika kachlových kamen a nálezu několika předmětů, uskutečněného na přelomu let 2001/ 2002 - jakýkoliv vlastní inventář z doby před rokem 1945, je třeba věnovat náležitou pozornost i jemu, protože dokresluje charakter objektu jako aristokratického obydlí od pozdní renesance po polovinu 20. století.

Mobiliáři zámku věnoval pozornost již Edmund Wilhelm Braun, který ve 30. letech 20. století pořídil i fotodokumentaci vybraných předmětů z majetku Sobků z Kornic. Byla to především olejomalba na dřevě, představující skupinu tří mužů a čtyř žen v pokoji. Braun na rub fotografie1 připsal Francken, přičemž není zřejmé, zda-li myslil (bez ohledu na skutečnou atribuci) vlámského malíře Franse Franckena I.(1542 - 1618) nebo jeho syna Franse Franckena II. (1582 - 1642). Vzdor této nejasné atribuci snímek dokládá, že šlo o kvalitní malbu své doby šatem i typikou postav se skutečně hlásící k vlámské žánrové malbě přelomu 16. a 17. století. Její existence na Štáblovicích přitom není překvapivá, uvědomíme-li si, že díla otce a syna Franckenů se v mobiliářích zámků v českých zemích objevují.

Braun dále nechal fotograficky zdokumentovat čtyři skupiny z vídeňského porcelánu, barokní dřevěnou statui sv. Jana Nepomuckého a kalich, údajné dílo Christiana von Schmidta z 18. století, obojí ze zámecké kaple.2 Již v té době byly ale na zámku - kromě jiných obrazů - portréty majitelů. Čtyři z nich se dochovaly ve sbírkách Slezského zemského muzea, další, neurčené, v kolekci státního zámku v Hradci nad Moravicí. Do muzejních sbírek přešly po roce 1945 zásluhou dr. Karla Černohorského portréty Františky hraběnky Salburgové, rozené Sobkové z Kornic (1794 - 1856), Maxmiliána Sobka z Kornic (1782 - 1807), Cajetany (?) Sobkové z Kornic a Cajetana Sobka z Kornic (1746 - 1813).3

Nepochybně nejvýznamnější dílo vztahující se k éře Sobků na Štáblovicích je votivní obraz z roku 1758 od Ignáce Günthera. Vznik obrazu byl starší literaturou vztažen k získání štáblovického panství Sobky. Jiný výklad podává Ludwig Igálffy von Igály ve svém rukopisném díle o rodině Sobků z Kornic: dle Igállfyho vznik díla podmínilo zdárné přečkání velkého požáru lesa u Štáblovic, kterému byly uchráněny zámek, kostel a celá ves Štáblovice. Odtud lze dovozovat světelnou záři nad Štáblovicemi, které spolu s Mikolajicemi a Uhlířovem vyplňují dolní polovinu obrazu. Horní část byla starším bádáním vykládána jako skupina světců, chránících štáblovické panství: Igálffy tvrdí, že centrální postava sv. Floriána přináleží aktu záchrany před ohněm, nalevo je tento světec doplněn postavou sv.Jana Nepomuckého a mužem a ženou reprezentujících selský stav. Napravo pak muž a žena v římské zbroji s palmovými ratolestmi jsou Maxmilián Sobek z Kornic a jeho choť Karolina rozená Rogojská. Zcela napravo je pak údajně spodobněn štáblovický farář. Je důležité, že obraz byl zprvu umístěn v zámecké kapli, posléze, někdy v průběhu 1. poloviny 20. století, putoval do vstupní haly.

Podobu haly dokládají snímky z Igálffyho práce: obraz je zavěšen na zdi oddělující kapli od haly, prostor před obrazem vyplnil neorenesanční dřevěná sedací garnitura. Druhá část při vstupu do zámku je překvapivě zařízena jako pokoj: vidíme zde proutěnou sedací garnituru, zrcadlo nad krbem, drobné obrázky vyplňující stěny a sloup uprostřed místnosti a dokonce kolovrátek umístěný těsně u vstupních vrat. Prostor osvětlovala velká polygonální lucerna se svíčkami.4

Poněkud chaotickému zařízení zámeckých interiérů v 19. a počátku 20. století, které viditelně využívaly k obytným účelům i komunikační prostor haly, odpovídá i snímek z majetku Slezského zemského muzea, zachycující interiér pokoje v severovýchodním nároží. Vlastní vybavení naposledy shrnul inventář zámku, pořízený v zápise na pamětnou národní správou po roce 1945. Je zřejmé, že zařízení bylo staženo do jedné místnosti v přízemí a dvou v patře, které byly patrně vytipovány jako sklady, v ostatních prostorách se nacházely jen jednotliviny. Kromě povšechného soupisu nábytku, který zůstal v zámku, inventář výslovně uvádí "1 koš plný minerálií - nerostů, 1 poprsí ze sádry Franz Josef, 1 poprsí z alabastru - Diana, 16 zbraní různých divokých národů, 1 ještěr vycpaný, 200 cm dlouhý, 2 šišky z cedru, 1 štít domorodců z Nové Guineje, 1 krunýř želví" a podobné bizardní předměty, dále nádobí, několik váz a větší množství paroží. Důležitým údajem je zaznamenání existence 104 rámů na obrazy různých velikostí, 39 map, 48 různých kreseb a obrázků 60 fotografií a tisků a zejména 9 "beden a kufrů s papírem".5 Podstatná část z těchto předmětů byla rozchvácena. Mimo předměty, které přešly do majetku Slezského zemského muzea a státního zámku v Hradci nad Moravicí, jsou známy pouze dvě krajinomalby z 2. poloviny 19. století, kvalitní olejomalby zasazené do dřevěných zlacených rámů a umístěné v obecním úřadu ve Štáblovicích.

Samostatnou částí vybavení každého zámku a tudíž i zámku ve Štáblovicích - zde nejpozději od 18. století - byla knihovna. Informace o ní pocházejí až z roku 1808, když byl pořízen její inventář. Byla umístěna ve 22 policích či skříních a její lokalizaci snad odpovídá poznámka ober dem Repositorium. Obsahovala standardní výběr krásné i naučné literatury v jazyce latinském, německém a francouzském. Díla Tacitova, Moliérova, Voltairova, Corneillova, Schillerova a Klopstockova, genealogické a topografické příručky, dobovou zábavnou literaturu (dílko Hanswurst a žába), popis Benátek, práce z oblasti vojenství včetně spisů věnovaných fortifikacím, teologii, mezi nimi dějiny jezuitského řádu, právní a politické spisy - díla věnovaná Fridrichu II., Robespierrovi, generálu Sovorovovi, Marii Theresii, Buffonovu přírodovědu, cestopisy, filosofii - mezi ní díla Mosese Mendelsohna, Kneifelovu topografii Rakouského Slezska, knihu o zahradním umění od Jakoba Waltera, a nakonec 26 knih, které si přivezl Maxmilián Sobek - Kornic ze svého působení v Praze, mj. českou gramatiku z roku 1795 a několik právních knih.6 Jestliže knihovna, nepochybně dále doplňovaná v průběhu 19. a 1. poloviny 20. století je zcela nezvěstná, musíme zdůraznit, že v roce 1848 závěť Jana Karla Sobka z roku 1841 odkazovala patrně jen část, nicméně velkou část knihovny Gymnazijnímu muzeu v Opavě.7

Poznámky :
1 - SZMO, Braunův archiv, inv. č. 80.1/64683.
2 - SZMO, fotogracoviště, sign. A5411 - 5413; A 5414-5417, B 2338.
3 - SZMO, UHodd, inv. č. U2347A, U1935A, U1936A, U1927A.
4 - Häussler - Igalffy (1987), s. 71 - 72.
5 - ZA Opava, Severomoravský krajský národní výbor v Ostravě, sign. 213, karton 97.
6 - ZA Opava, Velkostatek Štáblovice, inv. č. 439.
7 – Orlík (1964), s. 33.

 

Inventář zámku před útěkem v r. 1945

Poznání života na zámku ve Štáblovicích před rokem 1945 alespoň rámcově přibližují inventáře, pořízené posledními majiteli, svobodnými pány Sobky z Kornic. Tři sešity se stručnými poznámkami, které se týkají vybavení zámku, jsou dnes uloženy v Rakouské národní knihovně ve Vídni (oddělení rukopisů, sign. ser.nov. 29189E). Přinášíme český překlad inventáře obrazů s doplňujícímu údaji u těch položek, které se podařilo identifikovat v dnešních státních sbírkách (Slezské zemské muzeum v Opavě, Státní zámek Hradec nad Moravicí) nebo jejichž vyobrazení známe s rukopisného díla o Sobcích z Kornic od Ludwiga Igályho-Igálffyho, rovněž v majetku Rakouské národní knihovny ve Vídni. Prosíme omluvte případné nepřesnosti s přepisem vlastních jmen, způsobené špatně čitelným originálem. Český překlad budeme i nadále upravovat a zpřesňovat podle dalších dohledaných pramenů a svědectví.

Štáblovické obrazy

I. Rodinné portréty – oleje

Karl svobodný pán Sobek-Skal z Kornic, komoří (Templer)
Viktor svobodný pán Sobek z Kornic (Templer) (Rudolf Templer, 1837-1905, malíř, činný v Opavě. Portrét Viktora Sobka od R. Templera deponován na zámku v Hradci nad Moravicí – literatura: BSSSM 5, 120)
Ignác svobodný pán Sobek z Kornic, tajný rada, komoří, zemský hejtman
Kajetán svobodný pán Sobek z Kornic, tajný rada, komoří, zemský hejtman (Portrét Kajetána svobodného pána Sobka z Kornic, c.k. tajného rady a komořího, zemského hejtmana v Opavském knížectví, 1746-1813, deponován v SZMO, U-H. prac. inv. č. U 1936A; reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouská národní knihovna Vídeň, sign. s.n. 29188, s. 64)
Jindřich svobodný pán Sobek z Kornic, tajný rada, komoří, zemský hejtman
Max svobodný pán Sobek z Kornic, komoří, sekretář (Portrét Maxe svobodného pána Sobka z Kornic, c.k.komořího a guberniálního sekretáře, 1782-1807, deponován v SZMO, U-H.prac. inv. č. U 1927A)
Josef Karl svobodný pán Sobek z Kornic, komoří, rytmistr (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouská národní knihovna Vídeň, sign. s.n. 29188, s. 64)
Jan svobodný pán Sobek z Kornic, kanovník
Irma Kristýna svobodná paní Sobková-Skalová z Kornic, rozená von Somoff (Zdrazila)
Luise svobodná paní Skalová a hraběnka z Ellgothu, rozená svobodná paní Sobková z Kornic (Schweigel R.), Sternordendame
Fr. Serafína hraběnka Štenberková, provdaná svobodná paní Sobková z Kornic, rozená hraběnka Falkenhagenová, Sternordendame
Karolína svobodná paní Sobková z Kornic, rozená Rogojská z Rohožníku(Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouská národní knihovna, s.n. 29188, s. 62)
Kajetána svobodná paní Sobková z Kornic (Portrét Kajetány svobodné paní Sobkové z Kornic, nedatováno, deponováno v SZMO, U.-H. prac., inv. č. U 1935A)
Barbara svobodná paní Skrbenská, rozená svobodná paní Sobková z Kornic, Sterordendame
Františka hraběnka Salburgová, rozená svobodná paní Sobková z Kornic, Sterordendame (Portrét Františky hraběnky Salburgové, rozené svobodné paní Sobkové z Kornic, 1794-1856, olej na plátně, 50x70, deponován v SZMO, U-H. praco. Inv. č. U 2347A)
Karolina svobodná paní Sobková z Kornic, rozená svobodná paní Audritzká z Audritz
Theresia Marie Eloiga svobodná paní Sobková z Kornic
Jan Karel Jindřich hrabě Sobek z Kornic, svobodný pán von Rauthen, c.k.tajný rada, olejová miniatura (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouské národní knihovny, s. n. 29188, s. 37)
Felix I. hrabě Sobek z Kornic, svobodný pán von Rauthen, olejová miniatura (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouské národní knihovny, s. n. 29188, s. 36)
Cecílie hraběnka Sobková z Kornic, rozená hraběnka Saurau, Sterordendame a dvorní dáma (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouské národní knihovny, s. n. 29188, s. 36)
Maxmiliána hraběnka Sobková z Kornic, rozená svobodná paní Skrbenská, Sternordendame, olejová miniatura(Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouské národní knihovny, s. n. 29188, s. 37)
Helena, svobodná paní Weichs-Wenne, provdaná svobodná paní von Kyan, provdaná svobodná paní von Trach, rozená hraběnka Sobková z Kornic (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouské národní knihovny, s. n. 29188, s. 37)
Alois svobodný pán Spens-Boden, tajný rada, místodržící a ministr (H. Friedländer)
Antonie svobodná paní Spens-Boden, rozená hraběnka Kuenburgová
Ferdinand svobodný pán Skal a Gross Ellgoth, rakouský Feldmelt. (?)
Bedřich Vilém svobodný pán von Kyan, generál
hraběnka Kühstein, rozená hraběnka Kuenburg
Antonia hraběnka Kuenburg, rozená von Wanderberg
von Wanderberg
Ignác hrabě Chorinský, zemský hejtman, tajný rada, komoří
hraběnka Chorinskám rozená hraběnka z Hoditz, Sternordendame
svobodný pán von Kalhuth ?, poutník do Jeruzaléma

Pastely

Viktorie svobodná paní Sobková-Skalová z Kornic (matka)
Inna Kristýna svobodná paní Sobková z Kornic, rozená von Somoff
Gisela svobodná paní Sobková-Skalová z Kornic, rozená svobodná paní Spens-Boden (Friedländer)
Kristýna hraběnka Chyzow-Romer, provdaná svobodná paní Butz-Rolsberg, rozená Sobková-Skalová z Kornic (Friedländer)
Kristýna hraběnka Chyzow-Romer, provdaná svobodná paní Butz-Rolsberg, rozená Sobková-Skalová z Kornic (Friedländer)
Viktor (Vjačeslav von Somoff) Sobek-Skal, dětský portrét (matka)
Karel Max svobodný pán Butz z Rolsbergu, dětský portrét (Friedländer)
Alois svobodný pán Butz z Rolsbergu, dětský portrét (Friedländer)
Vjačeslav von Ingistoff
Kateřina von Somoff, rozená von Mahnrekenko
svobodný pán Conti von Mayental (Oberstky)
Viktor (Vjačeslav) von Sobek-Skal, malý dětský portrét ?(matka)

Akvarely

Luisa svobodná paní Skalová z Gorss Ellgoth, rozená svobodná paní Sobková z Kornic s dcerou Serafinou (Händler-kopie)
Anna Jsoefa svobodná paní Skalová z Gorss Ellgoth, rozená Zoffeln von Lichtenhrou
Alois von Gläser, krajský hejtman, Margaretn pp. Kuenburg
Rosalie von Gläser, rozená von Arator (Häusler-kopie)

Rytiny

Karel svobodný pán Skal z Gorss Ellgoth, rytmistr (Kriehuber)
Peter Kubinyi de Felw. Kubin
Don Francesco Vudergo hrabě von Talavera
hrabě Firmian

Znakové desky
nástěnné desky, znak, pod medailonem nápis

1 Erb Sobků: Kajetán svobodný pán Sobek-Skal
1 Erb Sobků. Ignác svobodný pán Sobek-Skal
1 erb Kornitz: Max Rogojský z Kornic

Rodinné miniatury

 1. Karel svobodný pán Skal a Gross Ellgoth (od Sandta)
 2. Ignác svobodný pán Sobek z Kornic
 3. Kajetán svobodný pán Sobek z Kornic (Reprodukce viz Igálffy von Igály, rkp. Rakouská národní knihovna Vídeň, sign. s.n. 29188, s. 64 dole)
 4. Karel svobodný pán Spens-Boden
 5. Anna svobodná paní Spens – Boden, rozená svobodná paní Bees
 6. Felix hrabě Sobek z Kornic, svobodný pán Rauthen
 7. Františka svobodná Skal a Gross Ellgoth
 8. Gabriela svobodná paní Spens-bdoen, rozená hraběnka Sobková
 9. Viktorie svobodná paní Sobková-Skalová z Kornic
 10. Emmerich svobodný pán von Mattencloit
 11. svobodná paní von Mattencloit, rozená –
 12. Mořic svobodný pán Sedlnický z Choltic
 13. von Kubinyi, rozená von Kubinyi, ovál)
 14. von Kubinyi, rozená von Sankt Ivanyi, ovál
 15. Mořic, svobodný pán Sedlnický z Choltic
 16. Róza, svobodná paní Sedlnická, rozená svobodná paní Mattencloit
 17. Emanuel Traugott svobodný pán Spens-Boden
 18. Ferdinand hrabě Kuenburg

Olejové obrazy, staré

 1. van der Lamen: Převzetí dokumentů, dřevo
 2. Ronignignon: Válečná scéna, ovál
 3. Ronignignon: Válečná scéna, ovál
 4. Wouwermann – způsob: Jezdecká bitva
 5. Wouwermann – způsob: Jezdecká bitva
 6. Nizozemský malíř: Městský trh, dřevo, 17. století
 7. Nizozemský malíř: Vchod do kostela, 17. století
 8. Palamedes: Vojáci ve stanu, plech, 17. století
 9. Bassano mladší: Postavy a zvířata v krajině, 17. století
 10. Nizozemský malíř: Scéna u venkovského domu, 17. století (jedná se patrně o obraz jehož fotografii získal E. W. Braun, SZMO, UH-prac., BA, sign. 80.1/64683, Braun na rubu fotky připsal Francken)
 11. Ostade- kopie: Selský tanec
 12. Italská škola: Senekova smrt v lázni, 17. století
 13. Kupecký zg: Starý muž, polopostava
 14. Kupecký, zg: Starážena, polopostava
 15. Italská škola: Hlava ženy, 17.století
 16. Jihoněmecká škola: Krajina (malá), dřevo, 17. století
 17. Jihoněmecká škola: Krajina (malá), dřevo, 17. století
 18. Jihoněmecká škola: Požár antického města s loděmi, dřevo, 16. století
 19. van Dyck – kopie: M.- v. Tassion, originál Lichtenštejnská obrazárna, 19. století
 20. van Dyck: Wallenstein (mladý muž), 19. století
 21. Kopie italská s L. (Benátky): Hlava ženy, 19. století
 22. Dekorační obraz: Šlechtický pár, barok, 18. stol.
 23. Dekorační obraz: Měšťanský pár, barok, 18. století
 24. Dekorační obraz: Selský pár, barok, 18. století
 25. Dekorační obraz: Dvojice žebráků s flašinetem, barok, 18. století
 26. Dekorační alegorie: Odzbrojení Marse, 18. století
 27. Neznámý malíř: …, malý, 18. století
 28. Neznámý malíř: …, malý, 18. století
 29. Neznámý malíř: Král Fridrich Veliký ve stanu, plech, 18. století
 30. Neznámý malíř: Portrét císaře Leopolda II.
 31. Flötscher: Horská krajina, 19. století
 32. profesor… Wroclaw: Portrét…, 19. století
 33. Karel baron Bees: Ideální horská krajina, 19. století
 34. Karel baron Bees: Ideální horská krajina, 19. století
 35. anonymní pastel: Muž s vinnou révou, 17. století
 36. neznámý mistr: Krajina s domem (švýcarská), 18. století
 37. neznámý mistr: Krajina s domem (švýcarská), 18. století

Olejové obrazy – náboženská zobrazení (staré)

 1. Panna Marie s Ježíškem – Kornitzbild, 16. století
 2. Velký štáblovický obraz, strážní světci, 1756
 3. Hlava Krista, Oltářní obraz na zámku, 18. století
 4. Sv. Vavřinec, starý kostelní oltář, 18. století
 5. Církevní otec nebo apoštol (vousatý muž), 17. století, restaurován A. Zdrazilou 1927
 6. Církevní otec nebo apoštol (vousatý muž), 17. století, restaurován A. Zdrazilou 1927
 7. Sv. Ignác z Loyoly, z jezuitského kostela z 1664, renovován Schwügelem 1938 (?)
 8. Sv. Petr 18. století
 9. Sv. Antonín, rohový obraz, 19. století
 10. Sv. František, 18. století
 11. Interiér kostela s oltářem
 12. Světci, 18. století
 13. Tomasini: vídeňský malíř: Maria (Sylvia), 19. století
 14. Sv. Rodina . kopie
 15. Sv. Hubert s jelenem, od Rotha
 16. Kristus na kříži, pastel, 17. století
 17. Kristus – dvojitý ovál na plechu, opavský malíř, 18. století

Olejové obrazy – moderní

 1. W. Schweigel: Zátiší (květiny ve váze a figura)
 2. paní Swanberg:
 3. Slovenský malíř: Hrad nad Váhem (Strečno)
 4. Neznámý malíř: Hlava ženy, ovál
 5. Lattermann: Modlitba pod stromem
 6. A. Koch: Msot přes potok
 7. Jankó: Pustza
 8. Gisela baronka Sobková: Andílek, kopie podle Rubense
 9. Gisela baronka Sobková: Dva andělé, kopie podle Raffaela
 10. Gisela baronka Sobková: Sedící dívka, kopie
 11. Gisela baronka Sobková: Zátiší
 12. Margareta Kuenburg: Kytice
 13. hrabě Böck: Potok u Štáblovic, pastel
 14. Neznámý malíř: Hlava ženy, kopie, 17. století

Akvarely

 1. Willmann: Egyptská krajina se zříceninou, 19. století
 2. Willmann: Egyptská krajina s mořem, 19. století
 3. hrabě Wahn: Štáblovický zámek
 4. hrabě Wahn: Zelený salón ve Štáblovicích
 5. Vídeňský malíř: Stará unvierzita, 19. století
 6. Vídeňský malíř: Řecký…
 7. Alois baron Spens: Náměstí v Chebu
 8. Alois baron Spens: Věž městských hradeb v Chebu
 9. Alois baronNSpens: Domy
 10. Alois baron Spens: Rybí trh
 11. Alois baron Spens: Štáblovický zámek
 12. Gisela baronka Sobková: Karikatura jezdce
 13. Gisela baronka Sobková: Karikatura jezdce
 14. Gisela baronka Sobková: Karikatura jezdce
 15. Gisela baronka Sobková: Hlava dítěte, pastel

Miniatury

 1. Neznámý mistr: Starý měšťan
 2. Neznámý mistr: Stará měšťanka
 3. Neznámý mistr: Sedící dívka
 4. Neznámý mistr: Portrét dámy
 5. Neznámý mistr: Dáma v klobouku
 6. Neznámý mistr: Hlava dítěte
 7. Neznámý mistr: Maria s Ježíškem
 8. Neznámý mistr: Portrét dámy
 9. Neznámý mistr: Radní
 10. Neznámý mistr: Poprsí pána

Dřevěné figury

1 Sv. Karel Boromejský, velká barokní figura, 1,60m, stojící na plotně, barevná
1 Kristus s korouhví, barokní figura, 50 cm, stojící (kázající), barevný - kaple
1 Figura světice, vznášející se, barokní figura, barevná, oltář
2 Putti, celé figury, vznášející se, barevné, barva přírodního dřeva (Assmann)
2 Hlavy puttů, barva přírodního dřeva
1 Kristus trpící, figura, sedící,
1 Světec s dítětem, sedící, dole znak,
1 Madona s dítětem,
1 Figura + Figura
1 Madona, figura bez soklu, 17. století
1 Kříž (Ukřižovaný?), 20 cm vysoký, dole schránka pro relikvii
1Světec
1 Velké jesličky – v bedně se skleněnými stěnami, dřevěné figurky, starý zámecký majetek
1 Anděl strážný, 50 cm vysoký, zakoupený v Londýně, pochází od…, Spens, rozené hraběnky Kuenberg, která jej darovala mé dceři Gisele, rozené Spens, a ta opět své dceři Kristýně, provdané Rolsberkové. Po její smrti anděla získala Inna Sobková – Skalová.