Návštěvní řád zámeckého parku

Zámecký park ve Štáblovicích je společně se zámkem kulturní památkou a je ze zákona památkově chráněn. Zámecký park slouží návštěvníkům k odpočinku a jako zdroj poučení.

 

Vstupem do zámeckého parku návštěvník potvrzuje, že souhlasí s ustanoveními tohoto návštěvního řádu.

Tento návštěvní řád ukládá návštěvníkům základní pravidla chování podle obecných pravidel slušnosti, občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku i vůči ostatním návštěvníkům.

 

Čl. 1 Návštěvní doba

 1. Návštěvní doba se řídí ročním obdobím a je uvedena na webových stránkách www.stablovice.cz v části Informace pro návštěvníky. Je také vyznačena na vstupní bráně do zámeckého parku.
 2. V nepříznivém počasí – intenzívních a silných deštích, při větrném počasí a námraze a po setmění může být zámecký park z bezpečnostních důvodů veřejnosti uzavřen.
 3. Návštěvní dobu může správa zámku aktuálně upravit podle provozní situace.

 

Čl. 2 Organizace návštěvního provozu

 1. Vstup návštěvníků do zámeckého parku je zdarma a prohlídka i pobyt v parku je individuální.
 2. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu parku pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu.
 3. Majitel areálu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto návštěvního řádu.
 4. Děti ve věku do 10 let mají do zpřístupněných částí parku povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.
 5. Do zámeckého parku je zakázán vstup se psy a dalšími domácímu zvířaty.
 6. Během návštěvy zámeckého parku vyzýváme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, popřípadě jiným rizikům, které odpovídají historické a přírodní podstatě areálu. Rovněž prosíme návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost a v nejvyšší míře na bezpečnost svých dětí.
 7. V areálu je fotografování a filmování pro osobní potřebu povoleno.
 8. V areálu je zakázáno pořizování záznamů pomocí dronů.
 9. Je zakázáno fotografie, video či jinou dokumentaci pořízenou v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům, dále ji šířit a publikovat v tištěných i elektronických médiích bez výslovného povolení správy zámku Štáblovice.

 

Čl. 3. Ochrana zámku a zámeckého parku

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků parku, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany. Při neuposlechnutí mohou být vykázáni a jejich povinností je zámecký park neprodleně opustit.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití drogy je přístup do zámeckého parku zakázán.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat, ohrožovat nebo zcizovat sbírky i jiný majetek v areálu objektu. Dále je zakázáno:
 4. a) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat,
 5. b) vstupovat na trávníky a mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové chodníky, kouřit v lesních porostech, poškozovat a přenášet mobiliář zahrady, trhat květiny, otrhávat květy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech, přelézat a podlézat plot, lovit zvěř, ptactvo a ryby, jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu,
 6. c) poškozovat klece a voliéry, dráždit, honit a krmit zvířata žijící v zámeckém parku,
 7. d) odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše a jinak znečišťovat přírodní a životní prostředí,
 8. e) zajíždět a parkovat s motorovými vozidly v parku a zahradách, jezdit na kole po parku a opírat jej kdekoli o fasádu, jízdní kola mohou návštěvníci uložit v instalovaných stojanech nebo na jiných k tomu určených místech,
 9. f) koupat se ve vodních nádržích a kašnách a házet do nich předměty,
 10. g) tábořit v areálu parku,
 11. h) kouřit, rozdělávat oheň nebo s otevřeným ohněm manipulovat; každý návštěvník je zde povinen chovat se tak, aby byla vyloučena možnost vzniku požáru,
 12. i) jinak narušovat klid (např. hlasitou reprodukovanou hudbou), pořádek a bezpečnost.
 13. Konání jakýchkoliv akcí v areálu zámeckého parku povoluje pouze správa zámku. Pořadatel akce je pak povinen řídit se pokyny, které mu správa zámku vydá k pořádané akci. Při nesplnění této povinnosti může správa zámku akci zrušit.
 14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě zámku.

 

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

 1. Správa zámku Štáblovice nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku.
 2. Přístup do uzavřených částí parku a zahrad se nepovoluje.
 3. Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2021.